Home Sitemap સંપર્ક કરો
home about us about gujarat gujarat rajkiya what is RTI
માહિતી માગો
સરકારી કચેરીઓમાં બારીઓ પર પડદા શા માટે ?
તમારા શહેર, જિલ્લા કે ગામમાં ચાલતા જાહેર કામોનું સ્થળ પર નિરિક્ષણ કરો
   
અગત્યની વેબસાઇટો
"માહિતિ અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫"
(Right to Information)
 
"આરોગ્ય સેવાઓ મેળવવાના અધિકાર"
(Right TO Health)
 
"શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર"
(Right to Education)
 
 
સફળ કિસ્સાઓ
"MGVCL hails RTI applicant
 
પોલીસ અધિકારીઓ ને સાહેબ સંબોધન કરી બોલાવવા જરૂરી નથી
 
RTI revives Panchayat Social Justice Committees in Gujarat
 
Using RTI to Pull up Fair Price Shops in Kalol Taluka of Gujarat
 
Citizens using RTI to make the administration work according to rule
 
Karnataka villagers insist on Right to Food
 
Public Information Officers
Central Information Commission
State Information Commission
States RTI Rules
State Public Information Officers / Chief Information Commissioners of States

સરકાર પાસે આ માહિતી માગો

 

તમારા શહેર, જિલ્લા કે ગામમાં ચાલતા જાહેર કામોનું સ્થળ પર નિરિક્ષણ કરો.

 
પ્રતિ:
જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી.
 
મહાનગર સેવા સદન/નગર સેવા સદન/ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી/ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી./ગ્રામપંચાયત કચેરી ( આ પૈકી તમે ઇચ્છો તે કચેરી એ અરજી કરી શકોછો.)
 

અમદાવાદ,વડોદરા,સુરત, આણંદ, મહેસાણા, પાટણ, ભરૂચ,જામનગર, ભૂજ, દાહોદ તથા જેતે ગામનું નામ.

અરજદાર નું નામ: __________________________________________________

સરનામું: __________________________________________________________

માહિતીની વિગતો:

(૧) અત્રેની કચેરી હસ્તક ચાલતા જાહેર કામકાજો ( રસ્તાઓ, ગટરો, પાણી પુરવઠા,ખેત તલાવડી, ચેકડેમો, વોટર શેડ, જાહેર બાંધકામો, સફાઇ, આરોગ્ય અને શૈક્ષણિક સેવાઓ વગેરે) ની યાદી આપવી તેમજ દરેક કામ પાછળ કરવામાં આવનાર ખર્ચની વિગતો આપવી, દરેક કામ માટે કરવામાં આવેલ ટેન્ડર પ્રક્રિયા ના દસ્તાવેજો નિરિક્ષણ અર્થે રજૂ કરવા, પૂર્ણ થયેલા કામોની મેજરમેન્ટ શીટ નિરિક્ષણ અર્થે રજૂ કરવી, પૂર્ણ થયેલા કામો અંગે ઇજારદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા બિલો તેને પાસ કરનાર અધિકારીના નામ હોદ્દા, તેમજ ચૂકવાયેલા નાણાં ની વિગતો દર્શાવતા દસ્તાવેજો નિરિક્ષણ અર્થે રજૂ કરવા.
 
(૨) ઉપરોક્ત મુદ્દા નં (૧) મૂજબના અત્રેની કચેરી હસ્તક ચાલતા જાહેર કામકાજો નું સ્થળ પર નિરિક્ષણ કરી ડ્રોઇંગ મૂજબ માપણી કરવા અંગે અમોને લેખિત માં જાણ કરવી. અને અમારા દ્વારા આવા નિરિક્ષણ દરમ્યાન કામકાજોમાં વાપરવામાં આવતા માલસામાનના પ્રમાણિત નમૂના ની માંગણી કરવામાં આવ્યેથી તે પ્રમાણિત કરી પૂરા પાડવા, તેમજ વાપરવામાં આવતા માલસામાનના ઉત્પાદક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા ટેસ્ટ સર્ટિફિકેટો ની પ્રમાણિત નકલો પૂરી પાડવી.
 
(૩) અત્રેની કચેરી હસ્તક ના દવખાનાઓ માં ઉપલબ્ધ સગવડો તથા સાધન સામગ્રી ની ચાલુ કે બંધ હાલત વગેરે નિરિક્ષણ અંગે જાણ કરવી તથા દર્દીઓને આપવામાં આવતી સારવાર નું રૂબરૂ નિરિક્ષણ અંગે જાણ કરવી.
 
(૪) અત્રેની કચેરી હસ્તકની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ઉપલબ્ધ સગવડો તેમજ શૈક્ષણિક કાર્ય નું રૂબરૂ નિરિક્ષણ કરવા અંગે જાણ કરવી.
 
(૫) અત્રેની કચેરીએ દિવસ દરમ્યાન કામકાજ નો તથા રિસેશ નો સમય તેમજ કર્મચારીઓની હાજરી પૂરવા અંગે ની વ્યવસ્થાની વિગતો પૂરી પડવી. તેમજ કચેરી ના કામકાજના સમય દરમ્યાન કોઇ કર્મચારી ને કોઇપણ કામે કચેરી બહાર જવાનું થાય ત્યારે તે અંગે તેણે કચેરી માં નોંધ કરવા કે મંજૂરી મેળવવા  ની વ્યવસ્થા ની વિગતો પૂરી પાડવી.
 
સમયગાળો: મુદ્દા નં: ૧ અને ૨ તા- ૦૧/૦૪/૨૦૦૭ થી તા-   /૦૫/૨૦૦૯ સુધી [આજ રોજ ની તારીખ] (અહીં અરજી કર્યા તારીખ થી પાછળ ના ૨૦ વર્ષ ની માહિતી માંગી શકાય છે, પરંતું આ અરજી માં પાછળ ના બે વર્ષ ની માહિતી માંગવાથી અનુકુળતા રહેશે.
 
મુદ્દા નં: ૩,૪ અને ૫ – સમયગાળો લાગુ પડતો નથી હાલની સ્થિતી મૂજબની માહિતી તેમજ ચાલુ કાર્યોના નિરિક્ષણ ની માંગણી કરેલ છે..
 
અન્ય વિગતો:  

(૧) માંગવામાં આવેલ તમામ માહિતી સંદર્ભ ના અસલ રેકર્ડ નિરિક્ષણ અર્થે અચૂક જાણ કરવી અને ત્યાર બાદ અમારી માગણી મૂજબની માહિતીના દસ્તાવેજોની પ્રમાણિત નકલો પુરી પાડવી.

(૨) માંગવામાં આવેલ માહિતી, કે તેનો કોઇ ભાગ અત્રેની કચેરી એ લાગુ પડતો ન હોય તો સંબંધિત કચેરીએ તબદિલ કરી તે અંગેની અમોને લેખિત જાણ કરવી.

 
સ્થળ: ______________                       અરજદારની સહી
 
તારીખ: ______________                     ફોન નં: ____________________

NDTV RTI AWARD 2009

RTI website in Gujarati launched by city activist - Vadodara
XML Sitemap Contact