Home Sitemap સંપર્ક કરો
home about us about gujarat gujarat rajkiya what is RTI
માહિતી માગો
સરકારી કચેરીઓમાં બારીઓ પર પડદા શા માટે ?
તમારા શહેર, જિલ્લા કે ગામમાં ચાલતા જાહેર કામોનું સ્થળ પર નિરિક્ષણ કરો
   
અગત્યની વેબસાઇટો
"માહિતિ અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫"
(Right to Information)
 
"આરોગ્ય સેવાઓ મેળવવાના અધિકાર"
(Right TO Health)
 
"શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર"
(Right to Education)
 
 
સફળ કિસ્સાઓ
"MGVCL hails RTI applicant
 
પોલીસ અધિકારીઓ ને સાહેબ સંબોધન કરી બોલાવવા જરૂરી નથી
 
RTI revives Panchayat Social Justice Committees in Gujarat
 
Using RTI to Pull up Fair Price Shops in Kalol Taluka of Gujarat
 
Citizens using RTI to make the administration work according to rule
 
Karnataka villagers insist on Right to Food
 
Public Information Officers
Central Information Commission
State Information Commission
States RTI Rules
State Public Information Officers / Chief Information Commissioners of States
જાહેર વિનંતી :
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી માગવાના પ્રસંગો ઉભા કરો
જો તમે સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતા જાહેર કામકાજો નું નિરિક્ષણ કરવા માગતા હોવ તો “માહિતી અધિકાર અધિનિયમ” હેઠળ આવા કામો અંગે કરવામાં આવેલ ટેન્ડર પ્રક્રિયા, ડ્રોંઇંગ ,કરારની શરતો, ફંડ ફાળવણી, મેજરમેન્ટ શીટ, કોંન્ટ્રાક્ટર ને ચૂકવવામાં આવેલ રકમ, વગેરે માહિતી માગો અને સાથે સાથે કોંન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કરવામાં આવતા કામો ના સ્થળ પર જઇ કરવામાં આવતી કામગીરીનું નિરિક્ષણ કરો, માપણી કરો, વાપરવામાં આવતા માલસામાન ના પ્રમાણિત નમૂના મેળવો, તમારી રીતે લેબોરેટરીમાં ચેક કરાવો, અને જો કોઇ ગેરરીતી જણાય તો સંબંધિત ખાતાના વડાને ફરિયાદ કરો અને પોલીસ ફરિયાદ કરવા જણાવો. અને જો તમારી ફરિયાદ ને આધારે કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હોવાનું જણાય તો સંબંધિત ખાતા પાસેથી તમારી ફરિયાદ આધારીત કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી ની વિગતો, અને જો કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હોય તો તેના આધારભૂત કારણો “માહિતી અધિકાર અધિનિયમ” હેઠળ માગો.
ઉપર જણાવ્યા મુજનબની કામગીરી નિરિક્ષણ અંગે તમારી પાસે જેતે ક્ષેત્ર ને લગતી શૈક્ષણિક લાયકાતો હોવી જરૂરી નથી અને તે માટે તમે જેતે ક્ષેત્ર ના નિષ્ણાત વ્યક્તિ ની મદદ મેળવી શકો છો.
(૧) તમારા વિસ્તાર કે શહેરમાં જાહેર કામો સરકારી ઓથોરીટી કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા દ્વારા કરાવવામાં આવતા હોય તે દરમ્યાન જો જાહેર સલામતી જોખમાય તેવી રીતે કામ કરવામાં આવતુ હોય,
(૨) ગટરો ના ઢાંકણ ખુલ્લા હોય, ઢાંકણ રોડની સપાટી સાથે લેવલ કરેલ ન હોય ,અવ્યવસ્થિત રીતે મુકવામાં આવ્યા હોય કે જેથી નાગરિકોની જાનનું જોખમ કે વાહન ને નુકશાન થવાનો ભય રહેલો હોય,
(૩) રસ્તા બનાવનાર કોંન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જાહેરમાં ટાયરો સળગાવી પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવતું હોય,
(૪) જાહેરમાં ગંદકી ના ઢગલા જોવા મળે અથવા તેને જાહેરમાં સળગાવવામાં આવતા હોય,
(૫) પ્રાણિઓના મૃતદેહો કે તેના ભાગોનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવામાં આવતો ન હોય
(૬) રસ્તા કે ગટરો ના કામકાજ પૂરા થયેથી તાત્કાલિક અસરથી રસ્તા ઉપરથી બિનજરૂરી માટીના ઢગલાઓ દૂરસ્ત કરી લેવલ કરવામાં આવેલ ન હોય, નાગરિકો ને અવરજવરમાં મુશ્કેલીઓ પડતી હોય અને વાહન કે જાનનું જોખમ રહેલુ હોય,
(૭) જાહેર રસ્તાઓ પરથી પત્થરો કે ધૂળ કચરો નિયમિત રીતે દૂર કરવામાં ન આવતો હોય
(૮) વિજ વિતરણ કંપની દ્વારા સલામતી નિયમોનું ઉલ્લંઘલ કરવામાં આવેલ હોવાનું જણાય અને માનવજાત કે પ્રાણિઓના જીવ જોખમય તેવી કામગીરી કરવામાં આવેલ હોય,
(૯) વિજ વિતરણ કંપની દ્વારા તમારી સોસાયટી કે કોમ્પ્લેક્ષ આગળ ઉભા કરવામાં આવેલા ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ સલામતી માટે ફેન્સીંગ કરવામાં આવેલ ન હોય કે ચેતવણી અંગેનું બોર્ડ લગાવેલ ન હોય,
ટુંકમાં સલામતી વ્યવસ્થા સાથે સમાધાન કરવામાં આવેલું હોય તે ક્યારેય ચલાવી લેવાય નહીં અને આવી બાબતે જે તે સ્થળ નિર્દેશન સહિતના ફોટોગ્રાફ કે વિડિઓગ્રાફી કરી સીધે સીધી પોલીસ ફરિયાદ કરો અને સાથે સાથે સરકારી ઓથોરીટી કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા ના જેતે વિભાગના વડાને પણ ફરિયાદ કરો.
સલામતી નિયમોના ભંગ બદલ પોલીસે જાતેજ ફરિયાદી બની કાર્યવાહી કરવી જોઇએ.
તમોએ ઉપર મુજબ ફરિયાદ કરી હોય અને તમને થોડા દિવસો બાદ એવું જણાય કે તમારી ફરિયાદ ને આધારે કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી, તો સંબંધિત ખાતા કે પોલીસ પાસેથી તમારી ફરિયાદ આધારીત કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી ની વિગતો, અને જો કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હોય તો તેના આધારભૂત કારણો “માહિતી અધિકાર અધિનિયમ” હેઠળ માગો.
 
અંતમાં અમો એટલું કહેવા માગીએ છીએ કે ઉપરોક્ત જણાવેલ વિગતે વ્યાજબી આધારો સાથે ફરિયાદો કરો અને તેનો અસરકારક અમલ કરાવવા “માહિતી અધિકાર અધિનિયમ” નો ઉપયોગ કરો.
 

NDTV RTI AWARD 2009

RTI website in Gujarati launched by city activist - Vadodara
XML Sitemap Contact